ALF Name

บ้านพักเด็กชีวิตบริบูรณ์

สาขาดอยสะเก็ด

สาขาแม่ลาน้อย

สาขาบ้านเด่น

จำนวนเด็กที่มูลนิธิได้ให้การอุปการะ 0 Children/คน
มี 3 สาขา

โครงการพิเศษ

ร่วมสนับสนุนโครงการบริการสังคมสงเคราะห์

บ้านพักเด็กชีวิตบริบูรณ์

บ้านพักเด็กชีวิตบริบูรณ์เป็นโครงการเลี้ยงดูเด็กและให้การสนับสนุนด้านการศึกษา

ผลิตอาหารพึ่งพาตนเอง

มูลนิธิดำเนินการโครงการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตนเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายและบริการอาหารปลอดสารพิษให้กับเด็กที่มูลนิธิ ให้การเลี้ยงดู

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมหลักๆ ที่มูลนิธิชีวิตบริบูรณ์ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อบริการด้านสังคมสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ออกกำลังกาย

กิจกรรมยามว่างสำหรับเด็ก

กีฬาเพื่อสุขภาพ

หลักหลายกีฬาเพื่อความพร้อมสู่นักกีฬาอาชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

มูลนิธิจัดบริการ ตรวจสุขภาพให้กับเป็นเป็นประจำทุกปี

ติดต่อเรา