About Us PAGE

นิมิตเป้าหมายของเรา

"ช่วยเหลือผู้คนเพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองได้”"

โครงการบ้านพักเด็กชีวิตบริบูรณ์

เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในชีวิต ถ้าพวกเขาจะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของประเทศ และก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในสังคม พวกเขาจะต้องมีทางเข้าไปสู่การศึกษา การดูแลสุขภาพ และการมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเติบโต มูลนิธิชีวิตบริบูรณ์มีกิจกรรมและทุนการศึกษาเพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต

โครงการต่างๆ ในชุมชน

สังคมประกอบด้วยแต่ละบุคคล. . .ถ้าเราสามารถฝึกฝนแต่ละคนให้เป็นบุคคลที่ดีขึ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมโดยรวมก็จะได้รับประโยชน์ มูลนิธิชีวิตบริบูรณ์ได้มีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ชุมชนของเรา เรามีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในท้องถิ่น เจ้าหน้าตำรวจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และส่วนงานราชการในพื้นที่

การพัฒนาอาชีพ

รากเหง้าของปัญหาส่วนใหญ่ในสังคมก็เนื่องมาจากความยากจน เราสามารถนำความมีศักดิ์ศรีของผู้คนกลับมาได้ โดยการช่วยเหลือพวกเขาให้ประสบความสำเร็จด้วยการพัฒนาทักษะความรู้เพื่อให้ดูแลครอบครัวของเขาได้อย่างเหมาะสม เราได้พยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนโดยการพัฒนาวิธีการของแหล่งรายได้เพื่อให้ดูแลครอบครัวของเขาได้อย่างเหมาะสม

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิชีวิตบริบูรณ์

ผู้ก่อตั้งและอาสาสมัครประจำมูลนิธิชีวิตบริบูรณ์

อ.ชาลี มิลบรอดท์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

Email: charlie@alfhome.org

อ.แคทตี้ มิลบรอดท์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

Email: info@alfhome.orgคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อมูลคณะกรรมการมูลนิธิชีวิตบริบูรณ์ชุดปัจจุบัน

นายประสิทธิ์ สุริยธรรมคุณ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

Email: prasit@alfhome.org

นายการุณ สุริยะชัยพันธ์

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

Email: garoon@alfhome.org

นายประทีป นิรมลมณฑล

ตำแหน่ง กรรมการ

Email: brathip@alfhome.org

นายสารภี พนารัตนดอนชัย

ตำแหน่ง กรรมการ

Email: sarapi@alfhome.org

นายวิชา อมรชัยสวัสดิ์

ตำแหน่ง กรรมการ

Email: wicha@alfhome.org

นายวีรชัย ลอแฮ

ตำแหน่ง กรรมการ

Email: wirachai@alfhome.org

นายครรชิต สุภวาสน์

ตำแหน่ง กรรมการ

Email: boon@alfhome.org

นายมลตรี เสรีประชาคม

ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก

Email: moltree@alfhome.org

นายฤทธิไกร สุริยะชัยพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

Email: info@alfhome.org